Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057)

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: profilaktyka zapobiegania przemocy w rodzinie.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 4.11.2021 do 11.11.2021

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta 

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych