Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).


III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na konto:  

PEKAO SA o/Wałcz  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.


Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej są zwolnieni z opłaty II i III raty za sprzedaż alkoholu w 2021 r. (Uchwała Nr VIII/XXXIV/301/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 30 marca 2021 r. oraz Uchwała  nr VIII/XXXV/313/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 kwietnia 2021 r.).

Źródło informacji: Anna Podgórska, RiPM