Mieszkańcy Miasta Wałcz mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu „Czyste Powietrze”.


Czyste Powietrze - dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.


Czyste Powietrze - na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Czyste Powietrze - ile?

 Maksymalna wysokość dotacji to 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Burmistrza Miasta Wałcz o wydanie zaświadczenie o dochodach zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 

Punkt konsultacyjny - jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Wałcz w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku.


Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miasta Wałcz zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie następuje ich ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.


Ważne! Mieszkaniec może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek w ramach Programu.


Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 wew. 42.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe wnioskodawca musi podać adres e-mail.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • PESEL swój oraz współwłaścicieli, a także współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu wnioskodawcy za ubiegły rok obrachunkowy, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,

Informacje dodatkowe:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • w przypadku starania się o podwyższony poziom dofinansowania, zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie: https://wnioski.wfos.szczecin.pl/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/.

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska