Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych – Wyprawka szkolna 2021.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” można pobrać w siedzibie bądź na stronie internetowej szkoły. Programem na terenie miasta Wałcz objęte są:

 1. I LO im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu,
 2. PCKZiU w Wałczu,
 3. Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych
do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych – Wyprawka szkolna 2021, udzielana jest pomoc uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6 i pkt 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.)
albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

 

Stawki dofinansowania wynoszą od 225 zł do 445 zł dla ucznia, w zależności od poziomu klasy, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 i od rodzaju niepełnosprawności.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022 w terminie do dnia 16 września 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Pomoc udzielana jest na wniosek:

 • rodziców ucznia,
 • prawnych opiekunów,
 • rodziców zastępczych,
 • osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego
  o przysposobienie dziecka,
 • pełnoletniego ucznia,
 • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym rozporządzeniu oraz załączniku do uchwały Rady Ministrów.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów
 2. Załącznik do uchwały nr 89/2020 Rady Ministrów

Źródło informacji: M. Tobiasz, Wydział Edukacji