Gmina Miejska Wałcz zamierza przystąpić do programu „Stop Smog”, który jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

Zanim jednak Gmina uzyska odpowiednią dotację, musi zagwarantować, że spełni postawione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunki. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zapoznania się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W tym celu opracowana została wstępna deklaracja udziału dla analizy potrzeb realizacji projektu w ramach rządowego programu „Stop Smog”.


Program „Stop Smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a za jego realizację odpowiada Gmina.

Warunki udziału w programie „Stop Smog”.

Gmina będzie zawierać umowy z osobami, które spełnią określone poniżej warunki:

 1. beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który faktycznie zamieszkuje w budynku, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
 2. do programu kwalifikują się beneficjenci, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 180) /przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez ta osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania
  w lokalu wywodzą z prawa tej osoby/

– nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 2 189,04  i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym czyli 1 563,60 .

 1. posiadane przez osobę ubiegającą się o wsparcie środki własne zasoby majątkowe,
  bez uwzględnienia wartości budynku lub lokalu nie mogą przekraczać kwoty 53 000,00 zł,
 2. beneficjent udostępnia swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim na czas realizacji inwestycji, zgodnie z warunkami umowy z Gminą,
 3. beneficjent wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej.
 4. okres trwałości projektu to 5 lat – Gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy.
 5. jeżeli w ciągu 5 lat właściciel dokona sprzedaży domu nastąpi zwrot kosztów przedsięwzięcia. Po upływie 5 lat zbycie budynku nie będzie powodowało konieczności zwrotu kosztów inwestycji. Przekazanie domu w spadku nie powoduje konieczności zwrotu pieniędzy, które dostaną dom w spadku przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji przez Gminę.

Zakres rzeczowy finansowany w ramach programu Stop Smog:

 • likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną,
 • zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii
  w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
  o odnawialnych źródłach energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy;
 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej,
  w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza, do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizacja systemu wentylacji polegającej na: naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne, montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika, naprawie, przebudowie i modernizacji przewodów kominowych,
 • instalacja lub wymiana urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Wstępne deklaracje udziału dla analizy potrzeb realizacji projektu w ramach rządowego programu „Stop Smog” będą przyjmowane do 7 czerwca 2021 r. w kancelarii Urzędu Miasta lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kliknij i pobierz deklarację do wypełnienia.

Dziękujemy!

Źródło informacji: Daria Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów