Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)

oraz § 10 i § 26 ust. 2 uchwały Nr VIII/VI/72/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów  w Wałczu i nadania jej statutu  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3178, poz. 3433) zarządza się, co następuje:

W związku z rezygnacją członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu ogłasza się wybory uzupełniające kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu.

1. Nabór kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu prowadzony będzie od dnia 03.02.2021 r. do dnia 23.02.2021 r. do godziny 15.30.

2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Do formularza należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

4. Zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Miejska Rada Seniorów w Wałczu” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, p. 7 budynek A lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz (decyduje faktyczna data wpływu).    

5. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Wałcz. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia

Uchwała - Miejska Rada Seniorów

Zarządzenie

Źródło informacji: M. Szymczak, Wydział Spraw Społecznych