W związku z rezygnacją członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu

ogłasza się wybory uzupełniające kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu.

  1. Nabór kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu prowadzony będzie od dnia 07.12.2020 r. do dnia 28.12.2020 r. do godziny 15.30.
  2. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.
  3. Do formularza należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  4. Zgłoszenia należy składać w kopertach oznaczonych „Miejska Rada Seniorów w Wałczu” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, p. 7 budynek A lub przesłać pocztą tradycyjna na adres: Urząd Miasta Wałcz Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz (decyduje faktyczna data wpływu).    
  5. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Wałcz. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenia

2. Zarządzenie

3. Uchwała

4. Formularz

Źródło informacji: M. Szymczak, Wydział spraw Społecznych