Urząd Miasta Wałcz przypomina,

iż zgodnie z uchwałą nr VIII/XXI/192/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2340, poz. 2663, poz. 3854), w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnieje możliwość złożenia oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie tego rodzaju powoduje zmniejszenie opłaty, a jednocześnie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich bioodpadów w kompostowniku na terenie nieruchomości. Nieruchomości, których dotyczy wspomniane oświadczenie, nie są wyposażane w worki do gromadzenia bioodpadów oraz nie następuje z nich odbiór tego rodzaju odpadów.


Osoby, które
wbrew złożonemu oświadczeniu w deklaracji, nie posiadają kompostownika przydomowego lub nie kompostują w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, podlegają karze grzywny.


Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Wałcz zobligowany jest do weryfikacji składanych przez mieszkańców informacji. W celu sprawdzenia zgodności deklaracji ze stanem faktycznym zostaną przeprowadzone przez Straż Miejską wyrywkowe kontrole przydomowych kompostowników.

Źródło informacji: M. Hermanowicz, podinspektor ds. komunalnych