Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że do 30 września 2020 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Niedopełnienie obowiązku niesie ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wałczu: PEKAO S.A. o/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662 z dopiskiem:
„III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Miasta, w pokoju nr 123 bud. B oraz pod nr telefonu (67) 258-44-71 wew. 53.


Źródło informacji: Anna Podgórska, Inspektor ds. Działalności Gospodarczej