Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych – Wyprawka szkolna 2020.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” można pobrać w siedzibie szkoły bądź na stronie internetowej placówki. Szkoły objęte programem na terenie miasta Wałcz:

 1. I LO im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu,
 2. PCKZiU w Wałczu,
 3. Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych – Wyprawka szkolna 2020, udzielana jest pomoc uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1-6 i pkt 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

Stawki dofinansowania wynoszą od 225 zł do 445 zł dla ucznia, w zależności od poziomu klasy, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 i od rodzaju niepełnosprawności.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 17 września 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Pomoc udzielana jest na wniosek:

- rodziców ucznia,

- prawnych opiekunów,

- rodziców zastępczych,

- osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

- osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka,

- pełnoletniego ucznia,

- nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym rozporządzeniu.

 

Załączniki:

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów
 2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

Źródło informacji: J. Kłos, Wydział Edukacji