Mieszkańcy Wałcza!

 Burmistrz Miasta Wałcz przypomina o obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz. Zgodnie z § 23 uchwały NR VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz, (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4008), obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obiekty użyteczności publicznej;

2) budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej;

3) budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Deratyzację, należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i października każdego roku.

Zabieg należy wykonać przy użyciu środków gryzoniobójczych zatwierdzonych
i dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia, zabezpieczonych
(np. umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych) przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

Kontrolę wykonania prowadzić będą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałczu.