Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  dla Miasta Wałcz zlokalizowany jest na terenie dotychczasowego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi : Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu,  Wałcz, ul. Budowlanych  9.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, zebrane selektywnie, dostarczone własnym transportem przez mieszkańców Miasta Wałcz oraz Gminy Wałcz, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury - kod odpadów 150101
 • opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadów 150102
 • opakowania z drewna - kod odpadów 150103
 • opakowania z metali - kod odpadów 150104
 • opakowania wielomateriałowe - kod odpadów 150105
 • opakowania ze szkła - kod odpadów
 • opakowania z tekstyliów - kod odpadów 150109
 • zużyte opony - kod odpadów 160103
 • drewno - kod odpadów 170201
 • szkło - kod odpadów 170202
 • tworzywa sztuczne - kod odpadów 170203
 • odpady i złomy metaliczne - kod odpadów 1704
 • chemikalia nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 180206
 • żużle i popioły paleniskowe - kod odpadów 190112
 • odzież - kod odpadów 200110
 • tekstylia - kod odpadów 200111
 • farby, tusze, kleje nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 200128
 • leki za wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych - kod odpadów 200132
 • baterie i akumulatory - kod odpadów 200134
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadów 200136
 • środki ochrony roślin od II klasy toksyczności - kod odpadów 200180
 • odpady wielkogabarytowe (meble, fotele, itp) - kod odpadów 200307
 • odpady biodegradowalne - kod odpadów 200201
 • odpady budowlane i rozbiórkowe t.j.:
      - gruz betonowy - kod odpadów 170101
      - gruz ceglany - kod odpadów 170102
      - zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych t.j. umywalki, sedesy, wanny- kod odpadów 170107 
      - usunięte tynki, tapety, okleiny - kod odpadów 170180
      - ilość przyjmowanego nieodpłatnie gruzu betonowego, gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów gruzu i  materiałów ceramicznych oraz usuniętych tynków, tapet i oklein to 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego w okresie 1 roku.
UWAGA
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są przyjmowane na PSZOK:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • azbest, papa, styropian,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • szyby samochodowe, lustra, zespoły okienne,
 • części samochodowe.