Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  dla Miasta Wałcz zlokalizowany jest na terenie dotychczasowego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi : Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu,  Wałcz, ul. Budowlanych  9.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne powstające w nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami, zebrane selektywnie, dostarczone własnym transportem w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury - kod odpadów 150101
 • opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadów 150102
 • opakowania z drewna - kod odpadów 150103
 • opakowania z metali - kod odpadów 150104
 • opakowania wielomateriałowe - kod odpadów 150105
 • opakowania ze szkła - kod odpadów
 • opakowania z tekstyliów - kod odpadów 150109
 • zużyte opony - kod odpadów 160103
 • drewno - kod odpadów 170201
 • szkło - kod odpadów 170202
 • tworzywa sztuczne - kod odpadów 170203
 • odpady i złomy metaliczne - kod odpadów 1704
 • styropian budowlany - kod odpadu 170604
 • płyty kartonowo–gipsowe - kod odpadu 170904
 • chemikalia nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 180206
 • żużle i popioły paleniskowe - kod odpadów 190112
 • odzież - kod odpadów 200110
 • tekstylia - kod odpadów 200111
 • farby, tusze, kleje nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 200128
 • leki za wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych - kod odpadów 200132
 • baterie i akumulatory - kod odpadów 200134
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadów 200136
 • środki ochrony roślin od II klasy toksyczności - kod odpadów 200180
 • odpady wielkogabarytowe (meble, fotele, itp) - kod odpadów 200307
 • odpady biodegradowalne - kod odpadów 200201
 • odpady budowlane i rozbiórkowe t.j.:
      - gruz betonowy - kod odpadów 170101
      - gruz ceglany - kod odpadów 170102
      - zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych t.j. umywalki, sedesy, wanny- kod odpadów 170107 
      - usunięte tynki, tapety, okleiny - kod odpadów 170180


Ilość przyjmowanego nieodpłatnie gruzu betonowego, gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów gruzu i  materiałów ceramicznych oraz usuniętych tynków, tapet i oklein to 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego w okresie 1 roku.

UWAGA
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są przyjmowane na PSZOK:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • azbest,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • szyby samochodowe, lustra, zespoły okienne,
 • części samochodowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu 660 451 911.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY NA PSZOK

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) przekazujemy następujące informacje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz z siedzibą w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami;
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych;

c). Realizacja zadań dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa podmiotom oraz jednostce organizacyjnej Administratora – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wałczu, z którą Administrator zawarł porozumienie na prowadzenie PSZOK.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprosto­wania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie odmowa przyjęcia odpadów na PSZOK.
 6. W ramach przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 7. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do odbiorców państwa trzeciego.