Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  dla Miasta Wałcz zlokalizowany jest na terenie dotychczasowego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi : Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu,  Wałcz, ul. Budowlanych  9.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne powstające w nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami, zebrane selektywnie, dostarczone własnym transportem w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 150101;
 • opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadu 150102;
 • opakowanie z drewna - kod odpadu 150103;
 • opakowania z metali - kod odpadu 150104;
 • opakowania wielomateriałowe - kod odpadu 150105;
 • opakowania ze szkła - kod odpadu 150107;
 • opakowania z tekstyliów - kod odpadu 150109;
 • zużyte opony - kod odpadu 160103;
 • gruz betonowy - kod odpadu 170101;
 • gruz ceglany - kod odpadu 170102;
 • zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych - kod odpadu 170107;
 • usunięte tynki, tapety, okleiny - kod odpadu 170180;
 • drewno - kod odpadu 170201;
 • szkło - kod odpadu 170202;
 • tworzywa sztuczne - kod odpadu 170203;
 • odpady i złomy metaliczne - kod odpadu 1704;
 • materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (tj. styropian budowlany) - kod odpadu 170604;
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (tj. płyty kartonowo-gipsowe) - kod odpadu 170904;
 • kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) – kod odpadu 19 05 03;
 • szkło – kod odpadu 20 01 02;
 • odzież - kod odpadu 200110;
 • tekstylia - kod odpadu 200111;
 • rozpuszczalniki – kod odpadu 20 01 13*;
 • kwasy – kod odpadu 20 01 14*;
 • alkalia – kod odpadu 20 01 15*;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć – kod odpadu 20 01 21*;
 • urządzenia zawierające freony – kod odpadu 20 01 23*;
 • oleje i tłuszcze jadalne – kod odpadu 20 01 25;
 • oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 – kod odpadu 20 01 26*,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu 20 01 27*;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 – kod odpadu 20 01 28;
 • farby, tusze kleje nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadu 200128;
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod odpadu 20 01 29*;
 • detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 – kod odpadu 20 01 30;
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod odpadu 20 01 31*;
 • leki za wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych - kod odpadu 200132;
 • baterie i akumulatory - kod odpadu 200134;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadu 200136;
 • tworzywa sztuczne – kod odpadu 20 01 39;
 • metale – kod odpadu 20 01 40;
 • środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 (od III klasy toksyczności) - kod odpadu 200180;
 • inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tj. igły, strzykawki) – kod odpadu 200199;
 • odpady wielkogabarytowe (meble, fotele, itp.) - kod odpadu 200307;
 • odpady biodegradowalne - kod odpadu 200201;
 • Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (tj. popiół) – kod odpadu 20 03 99;
 • odpadowa papa – kod odpadu 17 03 80.

* - Odpady zawierające substancje niebezpieczne

W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców:

- odpady gruzu betonowego, gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów gruzu i  materiałów ceramicznych oraz usuniętych tynków, tapet i oklein w ilości nie większej niż 1000 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, w przypadku budynków wielorodzinnych od jednego lokalu mieszkalnego oraz od działalności gospodarczej w zabudowie mieszanej.

- odpady papy i materiałów izolacyjnych, jednakże w ilości nie większej niż 300 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielorodzinnych w ilości nie większej niż 500 kg rocznie od całej nieruchomości objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami;

- zużyte opony, jednakże w ilości nie większej niż 100 kg opon samochodowych w danym roku kalendarzowym;

- bioodpady, jednakże w ilości nie większej niż 500 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, w przypadku budynków wielorodzinnych w ilości nie większej niż 100 kg od jednego lokalu mieszkalnego oraz w ilości nie większej niż 100 kg rocznie od działalności gospodarczej objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Odpady przekraczające dopuszczoną masę przyjmowane są odpłatnie.

UWAGA
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są przyjmowane na PSZOK:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • azbest,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • szyby samochodowe, lustra, zespoły okienne,
 • części samochodowe.

Więcej informacji pod numerem telefonu 660 451 911.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB DOSTARCZAJĄCYCH ODPADY NA PSZOK

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) przekazujemy następujące informacje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz z siedzibą w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie:
 4. a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami;
 5. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych;

c). Realizacja zadań dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa podmiotom oraz jednostce organizacyjnej Administratora – Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wałczu, z którą Administrator zawarł porozumienie na prowadzenie PSZOK.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprosto­wania danych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie odmowa przyjęcia odpadów na PSZOK.
 6. W ramach przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 7. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do odbiorców państwa trzeciego.