•  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Przejdź
  •  Uchwała nr VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Walcz Przejdź
  •  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2016 r.: P
  •  Uchwała nr VII/SXXV/151/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
  • Uchwała nr VIII/III/32/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Wałcz Przejdź
  • Uchwała nr VII/SXXV/152/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
  • Uchwała nr VIII/IV/49/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/III/33/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przejdź
  • Uchwała nr VI/SXLIII/244/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej Przejdź