Zgodnie z §4 ust. 2 uchwały Nr VIII/XXVI/223/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 3 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady budowlane i rozbiórkowe  przyjmowane są nieodpłatnie przez PSZOK w ilości nie większej niż 500 kg rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielorodzinnych 500 kg od jednego lokalu mieszkalnego oraz 500 kg rocznie od działalności gospodarczej objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Przetransportowanie odpadów z miejsca składowania do PSZOK we własnym zakresie.

Widząc, że miejscami występuje problem z właściwym zagospodarowaniem odpadów remontowych i budowlanych pragniemy wskazać właściwą drogę zagospodarowania przy pomocy podmiotów odbierających odpady. Jeśli nieruchomość nie jest uwzględniona w gminnym systemie gospodarowania odpadami, należy zgłosić się do podmiotu odbierającego odpady komunalne, który odbierze odpady za dodatkową opłatą.

Podmioty, które mogą odbierać tego typu odpady z terenu Gminy Miejskiej Wałcz, posiadają wpis do Rejestru Działalności Regulowanej i wyraziły gotowość do świadczenia ww. usługi to:

 • ATF Sp. z o.o. Sp. k.
  Chojnica 2
  78-650 Mirosławiec
  NIP: 6721001659
  BDO: 000003309
  tel. 532 405 999
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Pobierz plik: wytyczne (PDF, 135 KB)

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895):

 • Zużyty sprzęt elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można oddać sprzedawcy detalicznemu i sprzedawcy hurtowemu, którzy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
 • Odpady elektryczne i elektroniczne są odbierane podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych według obowiązującego harmonogramu.
 • Właściciele nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Miejską Wałcz mogą sami dostarczyć tego rodzaju odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z poźn. zm.) Gmina Miejska Wałcz informuje o punktach zbierania odpadów folii, sznurka i opon powstałych w gospodarstwach rolnych:

 1. Jopek recykling Dawid Jopek
  Fabianów ul. Przemysłowa 12
  63-330 Dobrzyca
  numer kontaktowy: 667 429 619

 2. OPTIMA RECYKLING
  Marcinkowo 12
  88-110 Inowrocław
  numer kontaktowy: 52 351-27-96

 3. Grupa RECYKL S.A.
  Letnia 3, 63-100 Śrem
  numer kontaktowy: 61-281-06 -11, 667-955-563
 1. W. ROBAC Krzysztof Boniecki
  Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz
  Zakład Recyklingu: Paterek ul. Przemysłowa 9, 89-100 Nakło nad Notecią
  numer kontaktowy: 52 564-05-25, 52 564-05-26, 52 564-05-30
 1. Remeco Sp. z o. o.
  Trzeciewnica ul. Bratkowa 2, 89-100 Nakło nad Notecią, Zakład: ul. Bydgoska 1, 89-120 Potulice
  numer kontaktowy: 52 587-20-40
 1. AGRO – OPC Piotr Śliski
  Izdby 5, 88-300 Mogilno
  numer kontaktowy: 601-236-867, 725-114-039
 1. Berti Spółka Jawna
  Miła 1, Szczecin 70-813
  numer kontaktowy: 91 46 00 217

Wskazane podmioty odbierają odpady folii, sznurka oraz opon powstałe w gospodarstwach rolnych odpłatnie.

Cenniki przyjęć poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów zbierających.

 

 

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Miejską Wałcz w poszczególnych latach:

w 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016 r. powinien wynosić co najmniej 18%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 45,76%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2016 r. powinien wynosić co najmniej 42%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2016 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0,11%.


w 2017 r.

 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017 r. powinien wynosić co najmniej 20%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 35,47 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2017 r. powinien wynosić co najmniej 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2017 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


 w 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 r. powinien wynosić co najmniej 30%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 35,21%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 r. powinien wynosić co najmniej 50%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 100%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2018 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


w 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019 r. powinien wynosić co najmniej 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 41,34%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2019 r. powinien wynosić co najmniej 60%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 96,69%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masyodpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2019 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.


w 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020 r. powinien wynosić co najmniej 50%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 70,86%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2020 r. powinien wynosić co najmniej 70%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 96,36%.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2020 r. powinien wynieść maksymalnie 35%. Gmina Miejska Wałcz osiągnęła poziom – 0%.