Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego.

 

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

I.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pok. nr 14 w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

 

Punkt prowadzi Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Czas pracy punktu

Poniedziałek

09.30 – 13.30

Wtorek

09.30 – 13.30

Środa

09.30 – 13.30

Czwartek

09.30 – 13.30

Piątek

09.30 – 13.30

 

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

 

II.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mirosławcu znajduje się w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu przy ul. Parkowa 1 (I piętro).

 

Punkt działa w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim, a usługi świadczą radca prawny radca prawny Anna Mikucka-Siwiec oraz adwokat Bolesław Skowalczyński.

 

Czas pracy punktu

Usługi świadczy

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Anna Mikucka-Siwiec

Wtorek

14.00 – 18.00

Łukasz Mirocha

Środa

14.00 – 18.00

Bolesław Skowalczyński

Czwartek

12.00 – 16.00

Bolesław Skowalczyński

Piątek

10.00 – 14.00

Bolesław Skowalczyński

W okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Czas pracy punktu

Usługi świadczy

Poniedziałek

10.00 – 14.00

Anna Mikucka-Siwiec

Wtorek

12.00 – 16.00

Łukasz Mirocha

Środa

12.00 – 16.00

Bolesław Skowalczyński

Czwartek

12.00 – 16.00

Bolesław Skowalczyński

Piątek

10.00 – 14.00

Bolesław Skowalczyński

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 67 250 84 29 w godzinach 7.30 – 15.30.

Kto może skorzystać:

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 

 1. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,

 

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 

 1. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 

 1. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 2. przeprowadzenie mediacji;

 

 1. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 

 1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

 

Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Starostwo Powiatowe w Wałczu/Nieodpłatna pomoc prawna zamieszczona została lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu wałeckiego. Więcej informacji: https://bip.powiatwalecki.pl/artykul/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-mieszkancow-powiatu-waleckiego

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Wałczu