"Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do włączenia się w proces konsultacji społecznych w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz wpisany do wykazu

Uprzejmie informujemy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wałcz, zatwierdzony Uchwałą VII/SXL/280/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 6 grudnia 2017r. został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie i decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (Uchwała Nr 2118/17 z 18.12.2017r) został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.
 
Program jest dostępny pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/458149/Uchwa%C5%82a-VII_SXL_280_17
Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wałcz przyjęty

Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 8 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, jednogłośnie została przyjęta uchwała nr VII/SXXXVI/249/17 w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz".
Granice obszaru rewitalizacji miasta Wałcz

Na załączonej mapie miasta Wałcz, z obszaru zdegradowanego miasta został określony obszar rewitalizacji. Obszar ten otrzymano w wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy biorąc pod uwagę fakt, że obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów zdegradowanych większych niż 20% powierzchni miasta i zamieszkały przez więcej niż 30% jego populacji.

Konsultacje LPR w plenerze

20 lipca 2017r. na zielonym skwerku przy ul. Kościuszkowców odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta Wałcz w ramach konsultacji społecznych nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Wałcz.
 
Zachęcaliśmy mieszkańców Wałcza do rozmowy oraz do wyrażenia swoich opinii nt. projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Konsultacje nad w/w projektem nadal trwają. Można się z nim zapoznać w Urzędzie Miasta Wałcz w pokoju nr 112 i 113 w terminie do 24 lipca 2017r.
 
Mieszkańcom Wałcza, którzy nas odwiedzili i zechcieli z nami porozmawiać, serdecznie dziękujemy.

Spotkanie z mieszkańcami Wałcza

13 maja br. podczas II Festiwalu Organizacji Pozarządowych, zachęcaliśmy mieszkańców Wałcza do wyrażenia swojej opinii dot. rewitalizacji.

Firma Atrium Grupa Doradcza z Poznania, opracowująca Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wałcz, wyjaśniała odwiedzającym festiwal aspekty związane z pojęciem rewitalizacji, czym ona może być dla mieszkańców Wałcza, jakie na obszarze miasta występują obszary kryzysowe, w których występuje zwiększona ilość negatywnych zjawisk oraz pytała zainteresowanych, co chcieliby zmienić w Wałczu, aby wyprowadzić tereny zdegradowane do pożądanego stanu.