Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016), która w istotny sposób zmodyfikowała aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL.

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce. Zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, posiadających numer PESEL.

W dotychczasowym stanie prawnym, dane jednostkowe z rejestru PESEL, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępniało Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Informacja: Beata Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich