W ramach prowadzonych konsultacji społecznych,

poprzedzających opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic: Orlej, Pocztowej i Sądowej zebraliśmy zgłoszone uwagi i wnioski, a także przeanalizowaliśmy je pod kątem stopnia szczegółowości dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tych działań ustaliliśmy, że:

 • sprawy dotyczące organizacji ruchu, utrzymania porządku, oświetlenia, ustawiania pojemników na śmieci – nie dotyczą zakresu ustaleń ww. planu, toteż informacje na ich temat przekazane zostały odpowiednim stanowiskom w urzędzie w celu odrębnego rozpatrzenia i analiz (kwestia organizacji ruchu na ul. Pocztowej prawdopodobnie doczeka się finału w postaci przywrócenia ruchu dwukierunkowego);
 • sprawy dotyczące sposobu zagospodarowania ul. Orlej (szerokość jezdni, chodniki, pasy zieleni i parkowania, forma ulicy itp.) – w planie zostaną uwzględnione w ten sposób, że pozostawiony zostanie szeroki zakres możliwych rozwiązań, natomiast ustalenia dotyczące wyboru konkretnych rozwiązań projektowych podejmowane zostaną przy opracowaniu koncepcji i projektów przebudowy tej ulicy (więc nie w planie miejscowym);
 • sprawy dotyczące konkretnych funkcji w budynku szkoły (d. gimnazjum, a wcześniej Szkoła Podstawowa nr 3) oraz budynku hotelowym (d. Dom Wędkarza), podobnie jak zagadnienia dróg nie zostaną rozstrzygnięte w ustaleniach planu miejscowego, a ustalenia planu będą w zakresie tych obiektów możliwie elastyczne, aby zapewnić możliwość wprowadzenia do tych obiektów różnych publicznych lub komercyjnych funkcji;
 • sprawy dotyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegów Jeziora Zamkowego, w tym na półwyspie, nie rozstrzyga się w ustaleniach planu miejscowego, a wyłącznie wyznacza się wzdłuż brzegu jeziora tereny zieleni urządzonej, które na odcinku półwyspu (tereny 3ZP, 4ZP i 5ZP) nie muszą być terenami publicznymi, ale mogą nimi być, co oznacza, że mogą one zostać zagospodarowane w ramach nieruchomości prywatnych właścicieli tych terenów, jak również także mogą być przedmiotem realizacji inwestycji celu publicznego, a co za tym idzie ew. wywłaszczeń, ew. spory co do tego działania będą przedmiotem postępowań poprzedzających przygotowanie realizacji ew. inwestycji w tym zakresie (o ile w ogóle gmina podejmie się tego zadania);
 • do dalszego konsultowania pozostawia się rozwiązania planu dotyczące:
  1. zasięgu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (i z możliwością pozostawienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej), w szczególności oznaczonych na rysunku symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU i 5MNU oraz terenów usług: 3U (muzeum), 4U (dom zakonny z otoczeniem) i 5U (DPS) – sprowadzonego do dwóch wariantów:
   • A – zachowawczego – tzn. zachowanie zabudowy w obecnym zasięgu, bez możliwości jej dalszego rozszerzania w kierunku jeziora,
   • B – ekspansywnego – tzn. z umożliwieniem zabudowy niemal do brzegów jeziora (do zieleni nad jego brzegiem),
  2. ustaleń dla terenu po wyburzonej kamienicy/domu mieszkalnym przy ul. Sądowej 8 (obok pizzerii, obecnie użytkowanej jako nieutwardzony plac parkingowy) – sprowadzonych do dwóch wariantów zagospodarowania terenu jako terenu publicznego, ogólnodostępnego:
   • A – parking – KP,
   • B – teren zieleni urządzonej – 1ZP,
  3. ustaleń dla terenu zamkniętej szkoły podstawowej z boiskiem i halą sportową, sprawdzających się do tego, czy istniejące tereny sportowe, poza bieżnią i skocznią w dal planowaną na cele ciągu pieszo-rowerowego, mają pozostać w użytkowaniu jako ogólnodostępne tereny sportowo-rekreacyjne, czy razem z budynkiem szkoły mają stanowić jedną całość jako obiekt usługowy, co oznacza następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu, w dwóch wariantach:
   • A – jeden duży teren usług – 8U,
   • B – usługi 8U tylko w budynku szkolnym, boisko, sala sportowa i ich zaplecza – teren usług sportu i rekreacji – US,
  4. przeznaczenia terenu obecnie zabudowanego popadającą w ruinę kamienicą przy ul Orlej 28 w trzech wariantach:
   • A – teren zieleni urządzonej – 7ZP – skwer lub plac zabaw, ew. siłownia lub street workout (drążki), z zapewnieniem drogi wewnętrznej – dojazdu do terenów 2MNU i do terenu 7ZP,
   • B – teren parkingu ogólnodostępnego – KP - z zapewnieniem drogi wewnętrznej – dojazdu do terenów 2MNU i do terenu KP,
   • C – włączenie zarówno działki z kamienicą (nr 4166/1), jak i działki dojazdowej (nr 4166/3) do terenu 2MNU (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (z dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, tzn. zachowania, remontu, ew. przebudowy, odbudowy lub rozbudowy istniejącej zrujnowanej kamienicy.

Uzupełnieniem powyższego opisu są załączone rysunki na wtórniku mapy topograficznej 1:10000 (przeskalowane – wg opisu w rysunku).

Niniejszy etap polega na wypełnieniu ankiety on-line. W ww. ankiecie przewidziano możliwość dodania innych spostrzeżeń, jak również odniesienia się do wszystkich ww. zagadnień. Ankietę można wypełnić do 29 stycznia 2021 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Kliknij i wypełnij ankietę. Dziękujemy!

Źródło informacji: M. Radeberg-Skorzysko, Główny Specjalista ds. Architektury Miejskiej