Burmistrz Miasta Wałcz - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór

na 1-go kandydata na RACHMISTRZA TERENOWEGO w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie miasta Wałcz.

Spis rolny jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września do dnia 30 listopada 2020 r.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1) być osobą pełnoletnią;
2) zamieszkiwać na terenie miasta Wałcz,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) który nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór na rachmistrzów terenowych trwa do 8 lipca 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z procedurą naboru kandydatów na rachmistrzów dostępną na stronie internetowej: https://bip.walcz.pl/list.php?sid=66bc1cfae631ec753434df7a4a40a6ff 
Kandydaci na rachmistrza terenowego zgłaszają się do Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Wałcz, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie (nr telefonu 67 258 44 71 w. 30 lub 55).
Dane podane przez rachmistrzów terenowych są bezpośrednio rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez pracownika Urzędu.
Więcej informacji o powszechnym spisie rolnym można uzyskać na stronie internetowej  https://spisrolny.gov.pl


Źródło informacji: L. Kabs-Małecka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami