Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w mieście Wałcz”.


W ramach projektu Gmina Miejska Wałcz poprawi jakość powietrza w mieście poprzez zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych. Wpłynie to na spadek emisji pyłów oraz na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Projekt polega na wykonaniu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej zgodnie z ustaloną hierarchią (w pierwszej kolejności ogrzewanie gazowe, a w drugiej kolejności inne źródła-najpierw elektryczne, potem kolejno olejowe, oze, paliwa stałe o niskiej emisyjności). Planuje się wykonanie 15 częściowych termomodernizacji i 10 pełnych.
Razem projektem zostanie objętych 25 budynków jednorodzinnych.

Częściowa termomodernizacja to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie częściowej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W 150maksymalnie kWh/m2 na rok.
Pełna termomodernizacja to termomodernizacja budynku, która obejmuje izolację cieplną ścian (w tym stolarki okiennej i drzwiowej), stropu (w tym dachu) i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.


Wsparciem zostaną objęte os. fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Projekt obejmie swoim zakresem budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgłoszenie Word: link
Zgłoszenie pdf: link

Uchwała PDF: link
Pula środków na rok 2020 wynosi 450.000 zł.

Źródło informacji: Michał Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska