Od 18.05.2020 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz”.


W ramach projektu Gmina Miejska Wałcz poprawi jakość powietrza w mieście poprzez:

-  likwidację 75 źródeł ciepła opartego o spalanie węgla (piece lub kotły węglowe) w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Wałcz i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

- lub zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła opartego o spalanie węgla nową jednostką wytwarzania energii cieplnej zgodnie z ustaloną hierarchią (w pierwszej kolejności ogrzewanie gazowe, a w drugiej kolejności inne źródła - najpierw elektryczne, potem kolejno olejowe, oze, paliwa stałe o niskiej emisyjności).

Wsparciem objęte są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Projekt obejmie swoim zakresem lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne niesłużące prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgłoszenie Word: link

Zgłoszenie pdf: link
Treść uchwały i regulaminu: link

Pula środków na rok 2020 wynosi 300 000 zł.


Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska