loading...
Dostarczanie dokumentów
Skrzynka e-Puap
Profil zaufany
18.01.22 Dostarczanie dokumentów
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach (7:30 – 15:30) do Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 7) przy placu Wolności 1 w  Wałczu na następujących nośnikach danych: 

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD/DVD


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, TSL, XMLsig, PAdES, CAdES, XMLenc

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: . txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
  • Dane zawierające informację graficzną: .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg
  • Dane zawierające informację dźwiękową: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv
  • Dane po kompresji: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z
  • Dane stron www: .html, .xhtml, .css,
  • Pliki określające strukturę i wizualizację dokumentu: .xml, .xsd, .gml, .eng


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !
Aby można było złożyć wniosek do urzędu drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.

18.01.22 Skrzynka ePuap

a) Platformie e-PUAP

1. Zarejestruj się i zaloguj się na platformie e-PUAP Przejdź
2. Znajdź interesującą Ciebie kartę usług
nstrukcja epuap

instrukcja epuap

nstrukcja epuap
2. Uzupełnij wymagane pola

nstrukcja epuap
3. Uzupełnione pismo podpisz podpisem kwalifikowanym

4. Wyślij do Urzędu Miasta Wałcz

nstrukcja epuap

Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262/ lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235/;


Po złożeniu Deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)
18.01.22 Profil zaufany

1) Odwiedź stronę: https://pz.gov.pl/pz/register

2) Przejdź do rejestracji

rejestracja profilu zaufanego

3) Uzupełnij wszystkie wymagane pola

4) Potwierdź rejestrację

rejestracja profilu zaufanego

5) Po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego na wcześniej podany numer telefonu, przepisz go we wskazane pole oraz potwierdź rejestrację.

rejestracja profilu zaufanego

6) Po procesie rejestracji wyświetli się filtr wyszukiwania punktów potwierdzania. Aby z niego skorzystać wpisz swoją miejscowość oraz naciśnij na przycisk "filtruj"

rejestracja profilu zaufanego

7) Udaj się z dowodem osobistym do jednego z punktów potwierdzających.