Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2019 organizowanych przez Urząd Miasta Wałcz.

Uwaga Mieszkańcy osiedla Dolne Miasto

W związku z awarią sieci ciepłowniczej na os. Dolne Miasto mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej do bloku nr 26.

Awaria już jest usuwana i mamy nadzieję, że do końca dnia uda nam się przywrócić ciepło. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu serdecznie zaprasza małżonków, którzy w 1969 roku zawarli związek małżeński, do składania wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
w Wałczu, serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.: „PRZEDSIĘBIORCO -  zaplanuj swój rozwój z Funduszami Europejskimi!”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości wsparcia dla  przedsiębiorców w zakresie:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
w Wałczu, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą
ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

UWAGA!

Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019r. uzyskali prawo własności tych gruntów. W związku z tym zobowiązani są do uiszczania opłaty przekształceniowej w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.