Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
Wartość projektu:  649 999,95 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 483 210,00 zł.
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 31.12.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie do końca 2019 r. kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami TIK przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 1 w Wałczu.
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:

  1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 90 uczniów.
  2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 10 nauczycieli.
  3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w SP nr 5 i Gimnazjum nr 1.

Wsparciem projektowym zostanie objętych 612 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do ZSM Nr 1 w Wałczu oraz 10 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  1. Doposażenie istniejących klasopracowni w ZSM 1, w tym klasopracowni matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej w Gimnazjum nr 1 oraz dwóch klasopracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5.
  2. Stworzenie dwóch nowych klasopracowni komputerowych  – stacjonarnej i mobilnej w ZSM 1.
  3. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli ZSM 1, w tym szkolenia w zakresie zakupionych programów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.
  4. Dodatkowe zajęcia z uczniami:

doradztwo – edukacyjno – zawodowe,
matematyka – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do egzaminu z części matematycznej
przyroda – koło zainteresowań
fizyka – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
chemia – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
biologia – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
Informatyka –koła zainteresowań

  1. Dodatkowe zajęcia z uczniami – wyjazdy edukacyjne
  2. Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych materiałów edukacyjnych i papierniczych do prowadzenia zajęć

Pobierz dokumenty:

- deklaracja SP 5 (docx, 103 KB)
-
deklaracja dla ucznia SP5 (docx, 105 KB)
-
regulamin (docx, 42 KB)