WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek B - pokoje 23, 24, 26
 78-600 Wałcz
 • Realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych - budynek B pokój 23 (parter)
 • Postępowanie administracyjne w sprawach o zameldowania lub
  wymeldowania osób, kierowanie wniosków do RCI PESEL - budynek B pokój 26 (parter)
 • Rejestr wyborców - budynek B pokój 26 (parter)
 • Sprawy obronny cywilnej - budynek B pokój 24 (parter)
 
  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Przyjmowanie interesantów w sprawach dowodów osobistych i ewidencji ludności
  poniedziałek i piątek  7.30 - 15.30
 
wtorek - czwartek 8.30 - 14.00

  Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach
  poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
 
Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej

  Lilla Możejko
  Naczelnik Wydziału
 

  Beata Jędrowska
  Z-ca Naczelnika Wydziału

  Danuta Kowalska
  Inspektor ds. Obywatelskich

  Anna Waleczko

  Inspektor ds. Dowodów Osobistych

 Edyta Szymańska
 Podinspektor ds. Dowodów Osobistych
 (zastępstwo)

 

  Michał Bulwan
  Inspektor ds. Wojskowych
  i Obrony Cywilnej
 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 51


 tel.: 67 258 44 71 wew. 49

 
  tel.: 67 258 44 71 wew.49 

 
 tel.: 67 258 44 71 wew. 51


               j.w.
tel.: 67 258 44 71 wew. 50
 
 

  Zakres działania wydziału
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowania lub wymeldowania osób,
 • kierowanie wniosków do RCI PESEL o nadanie i zmianę numeru ewidencyjnego,
 • rejestrowanie pobytu cudzoziemców,
 • sporządzanie wykazów imiennych i liczbowych uprawnionym podmiotom,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 • sporządzanie spisów wyborców i spisów dodatkowych zgodnie z obwodami wyborczymi,
 • przekazywanie danych osobowo – adresowych organom administracji rządowej, samorządowej i wojskowej,
 • udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 • realizacja wniosków o wydanie dowodów osobistych,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 • wydawanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 • nadzór nad zgromadzeniami.
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, 
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Miasta,
 • organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej,
 • planowanie i organizowanie szkolenia obronnego,
 • organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,
 • ustalanie świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 • współdziałanie z organami wojskowymi WKU.
 • przygotowanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
 • opracowanie planów przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia w mieście na potrzeby obronne państwa,
 • reklamowanie pracowników Urzędu od pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • przygotowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, 
 • opracowywanie planów obrony cywilnej miasta oraz nadzór nad opracowaniem planów w instytucjach, podmiotach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych,
 • określenie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony zabytków przed zniszczeniem,
 • prowadzenie dokumentacji istniejących formacji obrony cywilnej,
 • planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
 • prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 • nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.
  Dodatkowe informacje: