WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 • Naczelnik Wydziału, pomoc publiczna - budynek A pokój 13 - parter
 • Kasa Urzędu Miasta - budynek A pokój 14 – parter
 • Sprawy płacowe - budynek A pokój 13 – parter
 • Sprawy dotyczące mienia komunalnego oraz księgowanie wpłat z tytułu podatków, - budynek A pokój 15 – parter
 • Wymiar podatków - budynek A pokój 18 – parter
 • Sprawy dotyczące opłaty skarbowej , windykacji należności z tytułu  opłat wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i stanie majątkowym - budynek A pokój 18 – parter
 • Księgowanie opłat za odpady komunalne oraz sprawy dotyczące podatku  od  środków transportowych, budynek A pokój 15 – parter
 • Sprawy dot. Księgowości budżetowej budynek A pokój 16 – parter 
 • Sprawy dotyczące  podatku od towarów i usług budynek A pokój 13 – parter
 
  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Kasa czynna:
  od poniedziałku do piątku  8.00 - 15:00 (przerwa od godziny 12.00 - 12.15)
 
Pracownicy Wydziału Księgowości

 
  Joanna Kubowicz

  Naczelnik Wydziału
  
  Marzena Sobecka
  Inspektor ds. Płac

 
 
Anna Pereniec
  Inspektor ds. Obsługi Kasowej

 
  Jolanta Kanafa
  Inspektor ds. Budżetu
 
  Anna  Gwozdecka
  Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
 
  Agnieszka Bielej  
  Inspektor ds. Podatków
 
  Aneta Pajurek 
  Inspektor ds. Windykacji
 
  Katarzyna Marcinkowska
  Inspektor ds. Podatków

  Małgorzata Januchowska
  Inspektor ds. Podatków

  
  tel.: 67-258-44-71 w. 12

 
  tel.: 67-258-44-71 w. 39


  tel.: 67-258-44-71 w. 20

 
 
tel.: 67-258-44-71 w. 60

 
  tel.: 67-258-44-71 w. 60

 
  tel.: 67-258-44-71 w. 35

 
  tel.: 67-258-44-71 w. 35

  
  tel.: 67-258-44-71 w. 27


  tel.: 67-258-44-71 w. 27


 

  Zakres działania wydziału
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Miasta,
 • zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej i rozliczanie inwentaryzacji,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
 • potwierdzanie, urealnianie opłat skarbowych z tytułu weksli,
 • ewidencja przypisów i odpisów należności,
 • rejestrowanie opłat skarbowych 
 • kontrola dekretacji, ewidencji i obiegu dokumentów finansowo-księgowych      wpływających do wydziału,
 • prowadzenie ewidencji podatników,
 • gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej
 • świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 • wydawanie decyzji wymiarowych,
 • prowadzenie windykacji należności,
 • prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz księgowanie wpływów z mienia      komunalnego,
 • współdziałanie w wydziałami merytorycznymi w zakresie konsultacji i uzyskiwania informacji niezbędnych do oceny działalności organizacji  pozarządowych działających w Mieście,
 • rozliczanie środków finansowych, przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielanych środków na realizację        zadań,
 • dokonywanie czynności sprawdzających działalność gospodarczo-finansową jednostek organizacyjnych podległych Miastu,
 • przeprowadzanie okresowych analiz realizacji planów finansowych tych jednostek,
 • rozpoznawanie wniosków dotyczących umorzenia i prolongaty terminu spłaty zobowiązań wobec Miasta z tytułu podatków i opłat, i przedstawianie Burmistrzowi propozycji rozstrzygnięć,
 • kontrolowanie deklaracji podatkowych osób fizycznych i osób prawnych,
 • kontrolowanie windykacji zaległości,
 • kontrolowanie wydatków w jednostkach organizacyjnych Miasta
  Dodatkowe informacje: