WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 • Naczelnik Wydziału  - budynek A pokój 211 - II piętro
 • Zarządzanie  drogami, gospodarka komunalna - budynek A pokój 203 - II piętro
 • Wycinka drzew, sprawy związane z zielenią miejską, placami zabaw i małą architekturą. - budynek A pokój 202- II piętro
 • Decyzje środowiskowe, gospodarka  odpadami  komunalnymi w mieście Wałcz - budynek A pokój 202- II piętro
 • Deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skargi i uwagi dotyczące  gospodarki odpadami - budynek A pokój 203 - II piętro
 • Zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - budynek A pokój 211 - II piętro
 • Gospodarka  komunalną (oczyszczanie miasta, oświetlenie miasta, bieżące utrzymanie dróg miejskich, realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami). - budynek A pokój 203 - II piętro
 
  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 
Od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
 
Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej  i Środowiska

  Janusz Zaremba 
  Naczelnik Wydziału
 

  Cybulska Katarzyna 
  Inspektor ds.Zieleni i
  Przestrzeni Publicznej

   Edyta Kosmalska
  Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
 
  Ewelina Orwat
  Inspektor ds. Komunalnych
 
  Magdalena Fijałkowska

  Inspektor ds. Komunalnych

  Krzysztof Jaworski
  Inspektor ds. Komunalnych i
  Drogowych

 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 41

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 63


   tel.: 67 258 44 71 wew. 42


  tel.: 67 258 44 71 wew. 42

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 25

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 25

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 63
r

  Zakres działania wydziału
 • nadzór nad gospodarką energią elektryczną wykorzystywaną do celów komunalnych (oświetlenie ulic i inne) oraz rozliczanie kosztów ponoszonych na te zadania,
 • sprawy związane z utrzymaniem Cmentarza Wojennego,
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działaniami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi na terenie Miasta
 • prowadzenie spraw parkingów płatnych usytuowanych na drogach i terenach  gminnych, 
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom i placom oraz umieszczanie i utrzymanie tabliczek z ich nazwami,
 • realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad zwierzętami bezpańskimi, współpraca ze służbami weterynaryjnymi, prowadzenie spraw związanych z hodowlą psów ras uznawanych za agresywne,
 • nadzór nad eksploatacją szaletu miejskiego,
 • sprawy komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z  utrzymaniem ładu i porządku na dworcach         oraz przystankach w mieście,
 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i ochroną przed hałasem,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną krajobrazu i pielęgnacją zieleni w Mieście,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną wód, gospodarką wodno-ściekową
 • dokarmianie ptactwa wodnego w okresie zimowym,
 • ewidencjonowanie i kierowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu osób, którym Sąd Rejonowy wymierzył karę wykonania pracy na rzecz Miasta, celem jej odpracowania.
 • tworzenie koncepcji i projektów urządzania przestrzeni publicznej, m.in. parki, place, pomniki, murki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci i inne drobne obiekty użyteczności publicznej,
 • współudział w tworzeniu projektów inwestycyjnych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej,
 • kierowanie i kompleksowy nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem i użytkowaniem terenów zielonych, w tym zlecanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów,
 • rekultywacja wysypisk śmieci i innych terenów zdegradowanych, a także zabezpieczenie terenów przed powstawaniem dzikich wysypisk i uprzątanie już powstałych,
 • urządzanie nowych terenów rekreacyjnych dla dorosłych i dla dzieci np. place zabaw, parki, itp.
  Dodatkowe informacje: