STANOWISKO DS. EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek A - pokój 13 (parter)
 78-600 Wałcz

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Irena Kaczmarek
  Główny Specjalista ds. Ewidencji i
  Sprawozdawczości

 

  


  tel.: 67 258 44 71 wew. 39

 Zakres działania stanowiska
  • prowadzenie ewidencji majątku Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
  • dokonywanie rozliczenia inwentaryzacji majątku Urzędu,
  • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • dokonywanie umorzeń środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych Urzędu,
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych dotyczących budżetu Miasta,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji zadań rządowych,
  • współudział w opracowywaniu okresowych informacji i sprawozdań opisowych stanowisko ds. Ewidencji i Sprawozdawczościz realizacji budżetu Urzędu oraz budżetu Miasta.
  Dodatkowe informacje: