KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 pokoje 010, 011, 012, 013 - niski parter
  
 Telefon, faks
 Fax 67-258-26-18
 
Tel.67-258-37-00
 Tel.67-258-44-71
Godziny pracy 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Wspólne patrole z Policją
 poniedziałek - piątek  6:00 - 14:00
 
Pracownicy Komendy Straży Miejskiej

  Dariusz Gregorczyk
  Komendant Straży Miejskiej

  Maciej Wałdoch
  Inspektor Straży Miejskiej

  Marek Wiciak
  Inspektor Straży Miejskiej
  
  Wojciech Kowalski
  Inspektor Straży Miejskiej
 
  Wiktoria Kaczmarczyk
  Inspektor ds. Organizacyjnych
 

  tel.: 67-258-44-71 w.34

 
 tel.: 67-258-44-71 w.43

   
  tel.: 
67-258-44-71 w.43

   
  tel.: 67-258-44-71 w.43


  tel.: 67-258-44-71 w. 17

  Zakres działania:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1190; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 803; Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13; Dz.U. z 2013 r., poz. 628)  
 
Art. 10. [Ochrona porządku publicznego] 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Art. 10a. [Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań] Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 11. [Zadania straży] 1. Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
2. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1 i art. 10, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a także potrzebę respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
  Dodatkowe informacje: