KIEROWNICTWO

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek A
 78-600 Wałcz

 Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Przyjmowanie Interesantów: 

 W ramach skarg i wniosków  - po uprzednim zgłoszeniu się do Kancelarii Ogólnej  (pokój nr 7)  lub telefonicznie pod nr tel.  67 258 44 71 w. 14
   
  Burmistrz Miasta            poniedziałek   14.00 - 15.45   
  Zastępca Burmistrza     poniedziałek   14.00 - 15.45   
 
Kierownictwo

  
  Bogusława Towalewska
  
Burmistrz Miasta Wałcz

  Waldemar Lechnik
  Zastępca Burmistrza Miasta
 
  Joanna Rychlik- Łukasiewicz
  Zastępca Burmistrza Miasta

   Lucyna Kabs-Małecka  
   Sekretarz Miasta Wałcz

  Rafał Fischer
  Skarbnik Miasta Wałcz
  


  tel.: 67 258 44 71 wew. 10  


    tel.: 67 258 44 71 wew. 10  

 
   tel
.: 67 258 44 71 wew. 37

  

  
  tel.: 67 258 44 71 wew. 36  

   
   tel.: 67 258 44 71 wew. 26  

 Zakres działania:
1.  Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
 • reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 • planowanie rozwoju Miasta,
 • inicjowanie i wspieranie współpracy gospodarczej Miasta z krajowymi i zagranicznymi jednostkami gospodarczymi,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • pozyskiwanie środków finansowych,
 • wykonywanie funkcji Zgromadzenia Wspólników w spółkach z udziałem Miasta.
2. Burmistrz koordynuje i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk pracy:
 • Zastępcy Burmistrza,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 • Radca Prawny,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Pełnomocnik Ochrony,
 • stanowisko ds. Kontroli,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
***
1. Pierwszy Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych   Urzędu:
 • Wydział Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
2.   Do zadań pierwszego Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarki komunalnej,
 • planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
 • planowanie przestrzenne,
 • gospodarka nieruchomościami Miasta,
 • sprawy geodezji i kartografii,
 • gospodarka wodna, rolnictwo i zieleń miejska,
 • gospodarka mieszkaniowa i remonty budynków,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań,
 • nadzór nad realizacją zadań i obowiązków naczelników wydziałów, jemu podległych.
***
1. Drugi Zastępca Burmistrza nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:   
    - Wydział Rozwoju i Promocji Miasta,
    - Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej,
    - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.
2.  Do zadań drugiego Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych:
-  Placówki oświatowo-wychowawcze:
   a)  Przedszkola:
             - Przedszkole Nr 5,
             - Przedszkole Nr 6,
             - Przedszkole Nr 8,
             - Przedszkole Nr 9,
  b)  Szkoły podstawowe:
             - Szkoła Podstawowa Nr 1,
             - Szkoła Podstawowa Nr 4,
  c)  Gimnazja (samodzielne):
             - Gimnazjum Nr 2,
  d) Zespoły szkół:
             - Zespół Szkół Miejskich Nr 1,
             - Zespół Szkół Miejskichg Nr 2,
-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
-  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
-  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • nadzór nad działalnością instytucji kultury:
- Wałeckie Centrum Kultury,
- Muzeum Ziemi Wałeckiej, 
 • kształtowanie polityki w zakresie realizacji i rozwiązywania spraw społecznych,
 • aktywny rozwój kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań,
 • nadzór nad polityką informacyjną Urzędu,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
 • nadzór nad realizacją zadań i obowiązków pracowników podporządkowanych.
***
1.  Sekretarz nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
 • Wydział Organizacyjny, w tym Biuro Rady Miasta,
 • Komenda Straży Miejskiej,
 • Wydział IT,
2. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego  funkcjonowania Urzędu oraz 
    zabezpiecza prawidłową organizację pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.       
    Do zadań Sekretarza należy w m.in.:
 • Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi.
 • Unowocześnianie organizacji pracy Urzędu poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, udział w konkursach jakości.
 • Nadzór nad terminowością załatwiania spraw Interesantów oraz nad tokiem wykonywanych zadań.
 • Nadzór nad opracowywaniem i wdrażaniem planów bezpieczeństwa publicznego.
 • Kierowanie sprawami związanymi z zarządzaniem kryzysowym.

 
odatkowe informacje:
 

  
 Przejdź do strony Władze Miasta od 1945 roku