BIURO RADY

 Adres:
 Plac Wolności 1  budynek A,  pokój 09
 78-600 Wałcz
 
 Fax 67-258-26-18
  
Godziny pracy 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Przyjęcia Interesantów:
 poniedziałek - piątek       7.30 - 15.30
Pracownicy Biura Rady 

  
  Karolina Miazga
  Inspektor ds. Samorządowych

  Patrycja Kamczycka
  Inspektor ds. Samorządowych

 

  


   tel.: 67-258-44-71 wew.13


               j.w.

 
 

 

  Zakres działania Biura
 • prowadzenie całości dokumentacji związanej z działalnością Rady,
 • przekazywanie Radnym niezbędnych materiałów/informacji związanych z działalnością Rady,
 • obsługa sesji Rady,
 • obsługa komisji Rady,
 • obsługa Klubów Radnych,
 • przekazywanie zainteresowanym wniosków, interpelacji, zapytań,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji, wniosków Radnych oraz wniosków komisji Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta,
 • prowadzenie zbioru uchwał i udostępnianie ich do wglądu,
 • prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady Miasta,
 • przekazywanie uchwał Rady zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym Miasta, organom nadzoru i przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz wiadomości publicznej,
 • udostępnianie do wiadomości publicznej protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady i jej komisji, za wyjątkiem dokumentów objętych tajemnicą skarbową, handlową, ustawą o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz innych przewidzianych w innych ustawach,
 • udzielanie pomocy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Statutu, regulaminów komisji i innych przepisów dotyczących pracy Radnego.
  Dodatkowe informacje: